Algemene voorwaarden

Opdrachten Frankenbol Promo Producties: Originele Wanddecoratie Ideeën en Moderne Wanddecoratie.

Versie 2.0, April 2009.
Deze versie vervangt versie 1.0: November 2004

De Algemene Voorwaarden die Frankenbol Promo Producties Orginele Moderne Wanddecoratie hanteert dienen als raamwerk voor de samenwerking tussen Frankenbol Promo Producties en u als client. Als het goed is zult u geen ‘rare’ voorwaarden vinden die gelijksoortige dienstverleners hanteren. En zo hoort het ook. Samen werken aan en levering van een product of dienst is in de optiek van Frankenbol geen papierwerk maar vooral mensenwerk.

Frankenbol Promo Producties probeert in elk contact met u gericht af te stemmen om beider verwachtingen op een haalbaar niveau te stellen. Het is echter onmogelijk om u als client in een gesprek in het diepste detail toe te lichten op welke basis Frankenbol Promo Producties met u de samenwerking zal aangaan. U wordt dan ook geadviseerd om de Algemene Voorwaarden nauwgezet door te nemen VOORDAT u overgaat tot het verstrekken van een opdracht, want daarna zijn ze bindend.

Heeft u Frankenbol Promo Producties de opdracht gegeven, dan gaat u daarmee impliciet akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Specifieke aandachtspunten
De ervaring leert dat opdrachtgevers zich over de volgende onderwerpen zich niet altijd bewust zijn van de afspraken, vandaar dat deze hier expliciet worden benoemd:

1. Auteursrecht en aantal geleverde Design Wanddecoraties / Media
Op elk (kunst)werk cq Design Wanddecoratie van Frankenbol rust het auteursrecht bij Frankenbol, ook als deze exclusief voor u is gemaakt. Dit betekent dat u slechts 1 kopie van een voor u al dan niet op maat gemaakt werk verkrijgt en mag publiceren en dit nimmer zonder toestemming mag reproduceren of publiceren buiten de huislijke kring, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Dit geldt ook voor aantallen drukwerk. Wilt u dus achteraf meerdere versies/kopieën van een kunstwerk / Design Wanddecoratie in welke vorm dan ook (ook elektronisch/digitaal), dan is het niet vanzelfsprekend dat u deze zonder vergoeding van Frankenbol verkrijgt en mag vermenigvuldigen of publiceren in anders dan de huiselijke omgeving.

2. Gebruik Design Wanddecoratie voor promotie
Frankenbol heeft het recht om alle in opdracht gemaakte Kunstwerken / Design Wanddecoratie te gebruiken voor promotie van Frankenbol in welke vorm en in welk medium dan ook, tenzij de opdrachtgever voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) aangeeft hier geen toestemming voor te geven. Voor gebruik van een Kunstwerk / Design Wanddecoratie anders dan promotie zal Frankenbol altijd toestemming vragen van de opdrachtgever en alle geportretteerde personen.

3. Signatuur kunstwerk / Design Wanddecoratie
Frankenbol heeft het recht om zijn signatuur (handtekening en www-adres) onder elk Kunstwerk cq Design Wanddecoratie te zetten, tenzij hier afspraken over worden gemaakt in de offerte. Frankenbol zal voor het niet gebruiken van de daarvoor een vergoeding vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de productie van uw Originele Wanddecoratie of andersoortige Creatieve Communicatie, neemt u dan gerust contact op.

Coen Franken , 7 april 2009.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN FRANKENBOL PROMO PRODUCTIES

Artikel 1: Definities.

Definitie 1: Kunstwerk (/ Design Wanddecoratie)
Kunstwerk zoals nader gespecificeerd in de AuteursWet 1912 (AW 1912).

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

 1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
 2. toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
 3. mondelinge voordrachten;
 4. choreografische werken en pantomimes;
 5. muziekwerken met of zonder woorden;
 6. teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
 7. aardrijkskundige kaarten;
 8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
 9. fotografische werken;
 10. filmwerken;
 11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
 12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;
 13. en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

Definitie 2: Frankenbol Promo Producties

De gebruiker in de zin van art. 6:231 Burgerlijk Wetboek.

Definitie 3: Client
De Wederpartij in de zin van art. 6:231 Burgerlijk Wetboek.

Definitie 4: Standaard uurtarief
Dat tarief dat door Frankenbol Promo Producties in rekening wordt gebracht voor alle diensten waarvoor tijdens de opdrachtverstrekking een specificatie is vastgesteld, maar waarbij geen specifieke tariefafspraken zijn gemaakt.
Het standaard uurtarief bedraagt 55,- Euro per uur exclusief BTW.

Artikel 2: Algemeen en werkingsgebied

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen cq. overeenkomsten tussen Frankenbol Promo Producties en een Client (ook na het beëindigen van een overeenkomst) tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken.

2.2 Geldigheid en wijzigingen: Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig tot het moment dat een nieuwe versie wordt bekendgemaakt. Dit bekendmaken gebeurt via de website van www.frankenbol.nl (in vervolgversies: 2.0, 3.0 etc).

2.3. Frankenbol Promo Producties zal bij elke aanbieding verwijzen naar de Algemene Voorwaarden zodat u hier kennis van kan nemen voordat u een overeenkomst aangaat. Het door welke reden dan ook nalaten van de verwijzing naar de algemene voorwaarden door de Frankenbol Promo Producties betekent niet dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Frankenbol Promo Producties en de Client.

2.4 Publicatie en kennisneming: De algemene voorwaarden worden gepubliceerd via internet-adres www.frankenbol.nl en/of een daaraan gelieerde/gekoppelde andere website, zijn daardoor wereldwijd beschikbaar en worden daarom niet bij een opdrachtverstrekking bijgeleverd. Alleen op speciaal verzoek van de Client worden de Algemene Voorwaarden meegeleverd bij de aanbieding van de Frankenbol Promo Producties.

2.5 Algemene Voorwaarden die door de Client worden gehanteerd, worden door de Frankenbol Promo Producties altijd van de hand gewezen. Afwijkingen op de algemene voorwaarden van Frankenbol Promo Producties gelden alleen als Frankenbol Promo Producties en de Client schriftelijk overeen zijn gekomen dat van de voorwaarden van Frankenbol Promo Producties wordt afgeweken in de offerte of een andere schriftelijke opdrachtbeschrijving.

2.6 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Frankenbol Promo Producties en de Client, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Geleverde offertes zijn altijd geheel vrijblijvend. Frankenbol Promo Producties heeft altijd het recht om na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

Artikel 4: Opdrachtverstrekking en uitvoering

4.1 Totstandkoming overeenkomst: Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van de Client van een offerte of mondelinge aanbieding. Een bevestiging van een opdracht door de Client vindt in principe altijd schriftelijk plaats op papier of elektronisch schriftelijk (zoals via e-mail) waardoor een overeenkomst tot stand komt, tenzij Frankenbol Promo Producties zijn aanbod herroept (zie artikel 3.1).

Indien er geen sprake is geweest van een schriftelijke opdrachtbevestiging, doet de Client tevens bevestiging door kennisname en vervolgens gedogen van de feitelijke uitvoering van de opdracht door de Frankenbol Promo Producties (zoals was aangegeven in offerte of mondelinge aanbieding).

4.2 Aanbetaling: De client dient ter bevestiging van de opdracht een aanbetaling te doen.
Frankenbol brengt daartoe na de totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling in rekening bij de client. De omvang van de aanbetaling is, tenzij anders overeengekomen, gelijk aan 30% van de aanbieding / offerteprijs (incl. BTW).

Zolang de aanbetaling door de client niet is ontvangen hoeft Frankenbol Promo Producties niet aan te vangen met de opdracht, welke in de overeenkomst tot stand is gekomen.

De overeenkomst kan op schriftelijk verzoek van de Client worden ontbonden op het moment dat Frankenbol Promo Producties 180 dagen na ontvangst van de aanbetaling niet is aangevangen de opdracht uit te voeren. Frankenbol Promo Producties is in dat geval gehouden het aanbetaalde bedrag binnen 30 dagen terug te betalen aan de client. Frankenbol is de client verder niets verschuldigd en is daarom nimmer verplicht meer dan het aanbetaalde bedrag te retourneren aan de client.

4.2 Inbreng van derden: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Frankenbol Promo Producties volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Frankenbol Promo Producties samenwerkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

4.3 Vrijheid totstandkoming producties: De Frankenbol Promo Producties heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen inzicht uit te voeren.

4.4 Wijzigingen in de opdracht door de Client om welke reden dan ook vanaf het moment van opdrachtverstrekking door de Client tot het moment van uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Client en zullen door de Frankenbol Promo Producties slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Client voor akkoord is ondertekend en aan de Frankenbol Promo Producties is geretourneerd.

4.5. Annulering: In geval van annulering van een opdracht door de Client op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Frankenbol Promo Producties recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Op het moment dat Frankenbol Promo Producties de overeenkomst welke leidde tot de opdrachtverstrekking met de Client opzegt, is Frankenbol Promo Producties de Client nimmer vergoeding schuldig.

4.6 Bescherming van apparatuur: Voor de realisatie van Kunstwerken / Design Wanddecoraties of fotoreportagewerken wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige en kostbare apparatuur. Bij het verstrekken van de opdracht accepteert de Client dat deze van Frankenbol Promo Producties niet mag verlangen dat deze apparatuur voor het realiseren van een werk wordt blootgesteld aan situaties die schade aan deze apparatuur kan voortbrengen. Hierbij moet concreet gedacht worden aan weersomstandigheden als regen/sneeuw of het werken in stoffige ruimten.

Artikel 5: Levering

5.1 Levertijd: Indien geen levertijd is overeengekomen, kan de Client nimmer zonder schiftelijke overeenkomst aanspraak maken op levering op een eerder tijdstip dan 6 maanden na de overeenkomst dan wel indien op een later tijdstip benodigde wensen- en eisenoverzicht van de client en alle benodigde broninformatie/documentatie is geleverd. Deze maximale leverperiode wordt indien relevant vermeerderd met het aantal dagen dat de Client of derden een levering van benodigde aanbetaling en/of materialen zoals foto’s, tekeningen, (digitale) fotobestanden, afdrukmateriaal of lijsten etc op zich heeft laten wachten.

5.2 Leveringslokatie: Alle producten worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd in het pand waar Frankenbol Promo Producties gevestigd is, te weten Jan Porcellisstraat 2, Zoeterwoude.

Voor leveringen op een andere locatie wordt bij het uitbrengen van de offerte mogelijk nadere (prijs)afspraken gemaakt.

Indien dit niet het geval is geweest en de klant heeft de behoefte om een product elders geleverd te krijgen, dan zal de klant hiertoe een schriftelijk verzoek indienen en worden hiervoor gemaakte kosten door Frankenbol Promo Producties extra in rekening gebracht. Indien in het laatste geval er vooraf geen afspraken over de prijs zijn gemaakt, zal Frankenbol Promo Producties de daadwerkelijk gemaakte transport- cq. verzendkosten (incl. verpakkingskosten etc), indien relevant wordt vermeerderd het ‘Standaard Uurtarief’ aan bestede tijd, in rekening brengen. Frankenbol Promo Producties is niet verplicht gemaakte verzendkosten exact vooraf te specificeren, doch zal desgevraagd een schatting van te maken kosten opgeven ter indicatie.

5.3 Aansprakelijkheid bij schade aan geleverde producten: In alle gevallen is elke vorm van schade aan een geleverd product na het verlaten van de leveringslokatie Jan Porcellisstraat 2 voor rekening van de Client. Dit tenzij overeen is gekomen dat op een andere locatie door Frankenbol Promo Producties zelf wordt afgeleverd. Dan vervalt de aansprakelijkheid voor elke vorm van schade bij levering op die locatie.

Schade na transport cq. verzending door derde(n) wordt door de Client op deze derde(n) verhaald en nimmer op Frankenbol Promo Producties.

Artikel 6: Facturering en betaling

6.1 Elke levering kan afzonderlijk worden gefactureerd.
Indien de Client op enig moment een aanbetaling heeft gedaan, zal de facturering van de laatste levering verminderd worden met het reeds aanbetaalde bedrag.

6.2 Redelijk meerwerk: Indien aannemelijk is dat de Frankenbol Promo Producties hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Client in aanmerking.

6.3 Controle van de factuur: De Client zal elke factuur van de Frankenbol Promo Producties op onjuistheden controleren. Indien de Client niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Frankenbol Promo Producties heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Client op reclamatie.

6.4 De Client verricht de aan de Frankenbol Promo Producties verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie.

6.5 Betalingstermijn: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Client in verzuim. Er is dan de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%.

6.6 Rekening voor verzuimkosten: Is de Client in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Hierbij worden o.a. gerekend kosten gemaakt voor het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders door Frankenbol Promo Producties.

Artikel 7: Eigendom en recht van gebruik

7.1 Eigendom: Alle door Frankenbol Promo Producties gerealiseerde Kunstwerken / Design Wanddecoratie blijven altijd eigendom van Frankenbol Promo Producties. De Client heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Client geen recht op overdracht van het origineel (opname)materiaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Kunstwerk Design Wanddecoratie blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Frankenbol Promo Producties.

7.2 Promotie Frankenbol Promo Producties: Het portretrecht blijft altijd bij de personen die duidelijk identificeerbaar of waarvan privé-ruimten of privé-situaties op een Kunstwerk zijn waar te nemen. Frankenbol Promo Producties zal desondanks Kunstwerken kunnen gebruiken ten behoeve van promotie van de eigen praktijk zoals op de website Frankenbol Promo Producties.

Als er bezwaar tegen deze vorm van publicatie is, kan de Client deze dit schriftelijk kenbaar maken bij het verstrekken van de opdracht (of op enig ander moment). Frankenbol Promo Producties zal dan geen gebruik maken van deze Kunstwerken voor de eigen promotie op de website.

7.3 Signatuur: Frankenbol Promo Producties is gerechtigd om op elk Kunstwerk / Design Wanddecoratie, zoals bijvoorbeeld een fotografisch werk zijn ‘signatuur’ in de vorm van een geschreven naam en/of handtekening van de auteur en de naam Frankenbol Promo Producties en/of het www-adres in bescheiden afmetingen op het ‘Kunstwerk’, zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk te plaatsen. Als de Client hiertegen bezwaar heeft kan deze dit kenbaar maken bij het verstrekken van de opdracht, maar nooit op enig later tijdstip. Voor het op verzoek van de Client niet plaatsen van de signatuur zal een nader overeen te komen vergoeding van minimaal 225 Euro door de Frankenbol Promo Producties in rekening worden gebracht.

7.4 Geen enkel gebruik van Kunstwerk / Design Wanddecoratie, zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Client enige uitstaande factuur van de Frankenbol Promo Producties nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Frankenbol Promo Producties dan ook.

7.5 Toestemming voor gebruik van een ‘Kunstwerk’ (Design Wanddecoratie), zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk door de Client wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een (tijdelijke) licentie zoals die naar aard en omvang door de Frankenbol Promo Producties is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Frankenbol Promo Producties, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Frankenbol Promo Producties.

Elk gebruik van een ‘Kunstwerk’ (Design Wanddecoratie), zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Frankenbol Promo Producties. Bij inbreuk komt Frankenbol Promo Producties, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Frankenbol Promo Producties gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van 300 Euro.

De naam van Frankenbol Promo Producties dient duidelijk bij een gebruikt ‘Kunstwerk’/ (Design Wanddecoratie), zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk, te worden vermeld, of met een verwijzing naar het ‘Kunstwerk’, zoals bijvoorbeeld een fotografisch kunst werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Frankenbol Promo Producties een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

7.6 De Client die een ‘Kunstwerk”, zoals bijvoorbeeld een Design Wanddecoratie openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor schade bij Client of derden

8.1 Schade aan door Frankenbol Promo Producties geleverde producten: De Client dient bij levering ten alle tijden te verifiëren of het geleverde werk of product in onbeschadigde staat is. Is hierover op het moment van levering geen melding gemaakt door de Client, dan aanvaart Frankenbol Promo Producties hierna geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade meer. Zie in dit kader ook artikel 5.3.

8.2 Schade aan overige (materiele en immateriële) zaken: Frankenbol Promo Producties aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens cq samenhangen met het uitoefenen van de dienstverlening van Frankenbol Promo Producties, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke beschadiging van eigendommen van de Client of derden.

8.3 Schade ontstaan door geleverde producten: Frankenbol Promo Producties aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (direct of indirect) is ontstaan naar aanleiding van de levering van een door Frankenbol Promo Producties vervaardigd cq geleverd product of dienst. Deze aansprakelijk wordt ook niet aanvaard indien een product later is geleverd dan overeengekomen.

8.4 Schade aan door Client geleverde materialen: Frankenbol Promo Producties zal ten alle tijden zorgvuldig omgaan met uw tijdelijk ter beschikking gestelde eigendommen, doch aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan door u ter beschikking gestelde objecten. Bij deze objecten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan lijsten, beeld/fotomateriaal of negatieven dat eigendom is van de client of een derde (relatie of leverancier van de client) welke voor het totstandkomen van een ‘Kunstwerk’, zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk in bezit aan Frankenbol Promo Producties is overgedragen.

8.5 Frankenbol zal zich altijd maximaal inspannen om aan de wensen van de Client zoals geformuleerd in de opdracht tegemoet te komen.

Echter indien door de Client met Frankenbol Promo Producties expliciet is overeengekomen dat er werk wordt uitgevoerd van specifieke (eenmalige) gebeurtenissen en/of specifieke objecten danwel personen die bij specifieke gebeurtenissen betrokken zijn, kan de Client nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding indien het Frankenbol Promo Producties om welke reden dan ook (denk bijvoorbeeld aan factoren als externe omstandigheden die leiden tot tijdgebrek, weersomstandigheden, lichtomstandigheden, ruimtelijke omstandigheden etc) niet gelukt is deze vast te leggen als ‘Kunstwerk’, zoals bijvoorbeeld een fotografisch Kunstwerk / Design Wanddecoratie als onderdeel van de opdracht. Dit risico accepteert de Client bij het aangaan van de overeenkomst.

Indien er in voorgenoemde gevallen sprake is van bijvoorbeeld technische oorzaken (zoals een defect aan apparatuur), waardoor (een deel van) het werk / gewenste product niet is gerealiseerd, zal Frankenbol Promo Producties in overleg met de Client bezien in hoeverre de overeengekomen opdracht op een alternatief moment en alternatieve wijze toch alsnog kan worden gerealiseerd.

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1 Frankenbol Promo Producties streeft na de Client zo veel mogelijk van dienst te zijn en verwachtingen aan te laten sluiten bij de mogelijkheden. Desondanks kan de Client toch ontevreden zijn over een geleverd werk.

Klachten inzake het geleverde werk hebben altijd betrekking op een ‘fout’ welke de Frankenbol Promo Producties zijn aan te rekenen. Er is sprake van een ‘fout’ als een onbeschadigd werk niet voldoet aan de vooraf schrifelijk overeengekomen norm of een norm waarvan de Client mag aannemen dat een vakkundig Fotograaf/kunstenaar hieraan als van zelfsprekend zou moeten voldoen.

Voorbeelden van fouten zijn: Een beeld is onscherp; niet correct van kleur, onterecht bewerkt/fysiek opgeplakt/gelamineerd of op een verkeerd formaat afgedrukt. Het moet altijd duidelijk zijn dat een fout is gemaakt tijdens het productieproces van het Kunstwerk en niet na de levering en transport.

Schade zoals genoemd in artikel 8.1 vallen dus buiten de klachtenprocedure.

Melding van genoemde fouten dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) aan de Frankenbol Promo Producties te worden meegedeeld.

In deze gevallen zal de Frankenbol Promo Producties zorgen dat de gemaakte fout binnen zijn mogelijkheden op redelijke termijn (doch uiterlijk na 4 weken) wordt hersteld. De Client heeft geen enkel recht op vergoeding naar aanleiding van welke schade dan ook die ontstaan is door een door Frankenbol Promo Producties gemaakte fout.

—Einde algemene voorwaarden—

Laat dit eenvoudig aan vrienden en relaties zien door te klikken: