Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Frankenbol Promo producties aan de samenstelling van de website www.frankenbol.nl Originele Wanddecoratie ideeën en alle onder deze website vallende (sub)domeinen en berichtgevingen naar aanleiding van uw inschrijving op webpagina’s besteedt, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.frankenbol.nl en alle onder deze website vallende (sub)domeinen en berichtgevingen wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coen Franken (Frankenbol Promo Producties), ook niet via een eigen netwerk.

Coen Franken (Frankenbol Promo Producties) kan er niet voor instaan dat de informatie op www.frankenbol.nl en alle andere onder deze website vallende (sub)domeinen opgeslagen informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Coen Franken (Frankenbol Promo Producties) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.frankenbol.nl en alle onder deze website vallende (sub)domeinen, het gebruik van informatie die door middel van deze website of alle onder deze website vallende (sub)domeinen is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.frankenbol.nl.nl en alle onder deze website vallende (sub)domeinen te kunnen raadplegen.

Het is nimmer de opzet van Coen Franken (Frankenbol Promo Producties) om auteursrechten van u of derden opzettelijk te schenden om daar op enigerlei wijze voordeel mee te doen. Dit wil Coen Franken (Frankenbol Promo Producties) ten alle tijden voorkomen. Toch kan er onbewust een fout zijn gemaakt. Kunt u aantonen dat sprake is van schending van een dergelijk recht op de website www.frankenbol.nl of alle onder deze website vallende (sub)domeinen, dan wordt u verzocht dit te melden via wanddecoratie@frankenbol.nl.
De betreffende informatie of het betreffende werk zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden verwijderd.

Laat dit eenvoudig aan vrienden en relaties zien door te klikken: